Jazyková škola Dimenze

Telefon:
+420 606 606 787

E-mail:
dimenze@dimenze.cz

Adresa:
Pod Všemi Svatými 20,
Plzeň

Logolink

Výzva k podání nabídek

Ppro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanění podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace)
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/02.0021
Název projektu: NOVÁ DIMENZE jazykového vzdělávání 2 - větší šance pro lidi a firmy v Plzeňském kraji
Název zakázky: Regionální centrum jazykových kompetencí (RCJK)
Předmět zakázky(služba/dodávka/stavební práce): Dodávka - Vytvoření Regionálního centra jazykových kompetencí v rámci projektu NOVÁ DIMENZE jazykového vzdělávání 2 - větší šance pro lidi a firmy v Plzeňském kraji
Datum vyhlášení zakázky: 26. 07. 2012
Název/ obchodní firma zadavatele: DIMENZE AZ s.r.o
Sídlo zadavatele: Úslavská 17, 326 00 Plzeň, provozovna Pod Všemi svatými 20, 301 00 Plzeň
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

Ing. Miroslav Morávek, manažer projektu

Projekt NOVÁ DIMENZE 2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/02.0021

tel. 378 609 926, mobil 608 107 529

dimenze@dimenze.cz, moravek.konias@volny.cz

www.dimenze.cz

IČ zadavatele: IČO 26384281
DIČ zadavatele: CZ26384281, zadavatel není plátcem DPH

Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):

Ing. Miroslav Morávek, manažer projektu

viz výše

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) 26. 07. 2012 - 06. 08. 2012 do 12.00 SELČ
Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky jsou následující služby:

Vytvoření kompletního webového řešení Regionálního centra jazykových kompetencí - webového portálu

Návrh webových stránek

Vytvoření webových stránek s redakčním systémem

Analýza a návrh webové aplikace - viz zadávací dokumentace v příloze č. 1, která je k dispozici na vyžádání u kontaktní osoby zadavatele zakázky

Vytvoření webové aplikace

Funkční, výkonové a bezpečnostní otestování vytvořené aplikace.

Zaškolení zaměstnanců zadavatele

Provoz a podpora webové aplikace do 10. ledna 2014

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 705 000,- Kč včetně DPH, tedy 587 500,- Kč bez DPH. Cena je konečná a v žádném případě ji nelze překročit.
Typ zakázky Zadávací řízení se řídí závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK. Jedná se o "zakázku na služby". Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 137/2006 o veřejných zakázkách.
Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky

Odevzdání nabídek 06. 08. 2012

Vyhodnocení nabídek 06. 08. 2012

Podpis smlouvy 16. 08. 2012

Zahájení prací 17.08. 2012

Dodávka první verze a zahájení provozu 17. 10. 2012

Dodávka ostré verze 04. 12. 2012

Ukončení podpory řešení 10. 01. 2014

 

Místa dodání/převzetí nabídky:

Dimenze AZ s.r.o.

Pod Všemi svatými 20, 1. patro, 301 00 Plzeň

k rukám kontaktní osoby zadavatele
Lhůta podání nabídky:

06. 08. 2012 do 12:00 hodin

Hodnotící kritéria
Hodnotící kritéria Max. váha v %
Nabídková cena 40
Technická úroveň nabídky, vhodnost navržené architektury a technologií 30
Zkušenosti uchazeče s obdobnými projekty 20
Kvalita nabídky a komplexnost navrhovaného řešení 10
 

1. U kritéria Nabídková cena si zadavatel vyhrazuje právo vyloučit veškeré nabídky s nápadně nízkou nabídkovou cenou. U ostatních nabídek obdrží nabídka s nejnižší cenou váhu 40, zvýšení nabídkové ceny o každých, byť jen načatých 7500,- Kč znamená snížení váhy o 1 procentní bod. Tedy např. při nejnižší ceně 350 000,- Kč bude mít tato váhu 40 a cena 392000,- bude mít váhu (40 - 6) = 34.

Splnění dalších kritéria bude posuzováno podle předané dokumentace, tedy:

2. Vhodnost navržené architektury a technologií

Hodnotí se splnění nefunkčních požadavků dle přílohy č. 1. V rámci tohoto kritéria bude posuzována robustnost architektury, bezpečnost, otevřenost a rozšiřitelnost řešení, dostupnost technické podpory v ČR.

Za nejlepší robustnost architektury obdrží uchazeč max. 8 procentních bodů, za nejhorší 0, ostatní uchazeči dostanou body přidělené podle % splnění podmínky.

Za nejvyšší bezpečnost řešení obdrží uchazeč max. 8 procentních bodů, za nejnižší 0, ostatní uchazeči dostanou body přidělené podle % splnění podmínky.

Za nejlepší otevřenost řešení obdrží uchazeč max. 7 procentních bodů, za nejhorší 0, ostatní uchazeči dostanou body přidělené podle % splnění podmínky.

Za nejlepší rozšiřitelnost řešení obdrží uchazeč max. celkem 7 procentních bodů, za nejhorší 0, ostatní uchazeči dostanou body přidělené podle % splnění podmínky.

3. Kvalifikace a zkušenosti uchazeče sobdobnými projekty

Hodnotí se doložená kvalifikace, kompetence a reference uchazeče nad rámec technických kvalifikačních požadavků. Bude posouzena doba působení na českém trhu (0 - 3 proc. body, přičemž 0 bodů bude přiděleno za základní splnění kvalifikačních požadavků, 3 dostane nejlepší nabídka), výše obratu (0 - 3 proc. body, přičemž 0 bodů bude přiděleno za základní splnění kvalifikačních požadavků, 3 dostane nejlepší nabídka), počet kvalifikovaných zaměstnanců (0 - 3 proc.body, přičemž 0 bodů bude přiděleno za základní splnění kvalifikačních požadavků, 3 dostane nejlepší nabídka), počet získaných odborných certifikací (0 - 4 proc.body, přičemž 0 bodů bude přiděleno za základní splnění kvalifikačních požadavků, 4 dostane nejlepší nabídka), obdobné realizované projekty (0 - 4 proc.body, přičemž 0 bodů bude přiděleno za základní splnění kvalifikačních požadavků, 4 dostane nejlepší nabídka). Zohledněna bude vyspělost metodických postupů uchazeče zaměstnanců (0 - 3 proc.body, přičemž 0 bodů bude přiděleno za základní splnění kvalifikačních požadavků, 3 dostane nejlepší nabídka).

4. Kvalita nabídky a komplexnost navrhovaného řešení

Hodnotí se celková technická kvalita navrhovaného řešení, vhodnost použitých technologií, otevřenost a standardnost použitých produktů, soulad s obecně uznávanými postupy a příklady dobré praxe. posuzuje se míra pokrytí požadavků zadavatele i hloubka zpracování a podrobnost popisu řešení. Zohledněna bude i kvalita zpracování dokumentu nabídky.

(Nejkvalitnější nabídka obdrží 10 proc.bodů, nejhorší 0 bodů, ostatní nabídky obdrží body podle míry splnění požadavků v %.)

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační požadavky

Uchazeč prokáže splnění podmínek základní kvalifikace dle § 53 zákona o VZ. Pro prokázání stačí předložení čestného prohlášení v souladu s aktuálním zněním § 53 zákona ě. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Profesní kvalifikační požadavky

Uchazeč prokáže splnění podmínek profesní kvalifikace dle § 54 zákona o VZ. Výpis z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v § 54 zákona ě. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní. Možno předložit kopii dokumentu. Originál či ověřenou kopii předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy.

Počet zaměstnanců v ČR min. 25, a z toho min. polovina odborných technických/projektových zaměstnanců v oblasti IT. uchazeč prokáže čestným prohlášením.

Ekonomické a finanění kvalifikační požadavky

Celkový obrat alespoň 100 mil Kč v součtu za poslední tři účetní období

Hlavní činnost uchazeče je v oblasti IT

Pojištění vůči škodám při plnění zakázky v minimální výši 10 milionů Kč.

Uchazeč prokáže výsledovkou, výroční zprávou nebo obdobnými dokumenty, pojistnou smlouvou, případně čestným prohlášením.

Technické kvalifikační požadavky

Odborné certifikace zaměstnanců v oblasti vývoje softwarových aplikací a použitých produktů. uchazeč prokáže seznamem nebo kopiemi alespoň 10 diplomů nebo certifikátů.

Zkušenosti dodavatele v oblasti elearningu a vzdělávání. Uchazeč doloží seznamem jím realizovaných aktivit nebo CV svých zaměstnanců.

Zkušenosti dodavatele v oblasti portálových řešení. Uchazeč doloží seznamem jím realizovaných projektů nebo CV svých zaměstnanců.

Pokročilé znalosti a zkušenosti s řízením softwarových projektů. Uchazeč doloží prostřednictvím CV zaměstnanců nebo certifikací PMP - Project management Professional)

Stručný odborný životopis projektového manažera, který případně povede dodávku. Požadavkem je VŠ vzdělání a minimálně 10 let odborné praxe v IT. Praxí se rozumí podíl na dodávkách srovnatelných softwarových projektů.

Seznam významných dodávek v posledních 3 letech. Významnou zakázkou se rozumí dodávka software nebo služeb v oblasti IT nejméně v rozsahu 1 mil. Kč. Uchazeč prokáže čestným prohlášením.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: uchazeč uvede v nabídce kontaktní osobu oprávněnou k jakýmkoliv možným krokům spojeným s přebíráním, předáváním, doplňováním, vysvětlováním nabídky (s výjimkou následného případného podpisu smlouvy). U kontaktní osoby budou uvedeny veškeré základní kontakty, jako je název a adresa, email, telefon, mobil, případně další.
Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem):

Nabídka bude vytištěna 1x na papíry A4, nerozebíratelně spojena, svázána a opatřena razítkem a podpisem uchazeče. Dále bude vypálena 1 x na CD ve formátu Word 97-2003.

Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny

Požadavky na strukturu a doručení nabídky

Krycí list

Splnění kvalifikačních požadavků

Cenová nabídka a platební kalendář

Věcná nabídka

Návrh harmonogramu

Návrh smlouvy o dílo

Návrh servisní smlouvy

Další přílohy dle potřeby

Doručení nabídky proběhne osobně na udanou adresu a udané osobě, po předchozím vzájemném telefonickém odsouhlasení termínu, a to v zalepené obálce s uvedenými údaji o projektu, nabídce, uchazeči a s nápisem "Neotvírat" - zadávací řízení

Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována strukturovaně v souvislosti se strukturou samotné nabídky.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Další podmínky pro plnění zakázky:

Jazyk podání nabídky

Jazyky, v nichž může být nabídka podána, jsou jazyk český a slovenský.

Další případné podmínky pro plnění.

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace k této poptávce existuje jako samostatný dokument. Ten bude osobně proti podpisu vydán kterémukoliv uchazeči odpovědnou osobou zadavatele na adrese pobočky zadavatele Pod Všemi svatými 20, Plzeň, a to po předchozím telefonické domluvě konkrétního termínu předání, po celou dobu vyhlášení zadávacího řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit bez udání důvodu.

 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.

Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu .doc (MS Word) zasílejte v případě individuálních projektů elektronicky na adresu cera@msmt.cz a v případě grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže) a v předmětu uveďte "Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným e-mailem.

Kontakty ZS

Kraj WWW stránky Emailová adresa
Plzeňský www.plzensky-kraj.cz danuse.pechova@plzensky-kraj.cz
barbora.horackova@plzensky-kraj.cz (od 2012)
 

Výzva bude na www.msmt.cz (v případě individuálních projektů) / www stránky ZS (v případě grantových projektů) uveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ www stránky ZS.

 

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Číslo zakázky bude doplněno MŠ MT/ZS (krajem) před zveřejněním.

Copyright © 2015 - 2024 Dimenze AZ s.r.o.

Pod Všemi Svatými 20, Plzeň
Tel. +420 606 606 787 nebo +420 777 200 780
E-mail: dimenze@dimenze.cz